Tác giả :VTV

Trong những năm đầu của phong trào HTX, mọi người làm việc theo chế độ công điểm. Công có nghĩa là ngày công, còn điểm, nghĩa là 1/10 của ngày công. Công điểm được áp dụng để tính cho tất cả các loại công việc, từ gặt lúa, cho đến nuôi trâu.

Bình luận(0)
(*)
Chuyên mục